Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Riktlinjerna för supplementering efter bariatrisk kirurgi behöver uppdateras

Riktlinjerna för supplementering efter bariatrisk kirurgi behöver uppdateras

Under 2015 påbörjades arbetet med att utforma riktlinjer för supplementering efter bariatrisk kirurgi. Dessa publicerades sedan 2017. Riktlinjerna baserades på den data och forskning som då fanns tillgänglig och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, i synnerhet när det gäller vad vi vet om hur det ser ut efter en gastric sleeve.

När riktlinjerna togs fram fanns det inte så mycket långtidsdata gällande vilka behov av supplementering en patienten som genomgått en gastric sleeve behöver. Vissa trodde att det räckte att ta tillskott de första månaderna efter en ingreppet och att man därefter inte behövde supplement alls. I de Nordiska riktlinjerna kom man fram till att det fanns ett behov av supplementering även efter en gastric sleeve men i brist på data valde man att i riktlinjerna utgå från “försiktighetsprincipen”. Det vill säga, ge samma rekommendationer till gastric sleeve opererade som till patienter som genomgått en gastric bypass.

I American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) fanns det är 2008 inga rekommendationer för supplementering efter gastric sleeve, när riktlinjerna uppdaterades 2013–2016 justerade man detta till att rekommendera supplement även för sleeve-patienter. 

Vi har varit i kontakt med styrgruppen bakom de Nordiska riktlinjerna och fått glädjande information om att arbetet kring att uppdatera även de nordiska riktlinjer utifrån rådande kunskapsläge skall sättas igång.

Varför behöver man supplement efter en sleeve?

Flertalet studier bekräftar behovet av supplementering efter en gastric sleeve operation. Detta relaterat till att man äter mindre portioner, minskad mängd saltsyra i magsäcken, mindre intrinsic factor (IF), ev. kräkningar, ensidiga livsmedelsval och ev. fler matintolerrans.

Hur kan behoven skilja sig åt efter en gastric sleeve och en gastric bypass?

Vitamin B12 absorberas i terminala ileum när det är bundet till IF. IF produceras i de parietala cellerna i antrum (nedre delen av magsäcken) och i duodenum (första delen av tunntarmen). Dessa delar är devis intakta efter en gastric sleeve men eftersom man tar bort 2/3 av magsäcken minskar mängden parietalceller och därmed blir produktionen av IF lägre. Av den här anledningen behöver en patient som genomgått en gastric sleeve inte lika stor mängd B12 som efter en gastric bypass.  

Vitamin B12 är dock viktigt då vitaminet är en ko-faktor för konvertering av folsyra till dess aktiva form. Låga B12-värden kan därför leda till folsyrabrist. Därför är det viktigt att vara observant på att höga folsyravärden också kan maskera låga B12-värden. Folsyra absorberas i jejunum och dessa värden brukar inte påverkas nämnvärt efter en gastric sleeve. Men eftersom B12 är en ko-faktor för att konverera folsyra till dess aktiva form kan låga B12-värden leda till folsyrabrist.

Absorptionen av järn sker i tunntarmen, primärt i dudodenum och proximala jejunum. Efter en gastric sleeve är tarmen fortsatt intakt, därför påverkas inte järnupptaget lika mycket hos sleeve-opererade patienter. Man ser dock ett ökat behov av järn jämfört med innan operationen på grund av den minskade mängden saltsyra i magsäcken som påverkar omvandlingen av järn från Fe3+ till Fe2+ som därmed påverkar upptaget av järn negativt. Intag av protonpumpshämmare (tex Ompreazol) påverkar också järnupptaget då läkemedlet gör miljön i magsäcken mer basisk. 

Järnbrist 3-10 år postoperativt förekommer hos <18% av patienterna efter en SG. Men risken för järnbrist ökar över tiden.

D-vitaminbrist är vanligt preoperativt, dels på grund av otillräcklig mängd från kosten men också för att den fettlösliga vitaminen binds i fettväven. Studier visar att bristen kvarstår hos många patienter även postoperativt varför man behöver supplementera vitamin D både efter en gastric sleeve och gastric bypass. Vitamin D är dessutom viktigt för kalciumupptaget. Man trodde först att man inte behövde kalcium efter en sleeve eftersom att tarmen inte kopplas om, men kalciumabsorptionen påverkas ändå på grund av minskad saltsyra, protonpumpshämmare och snabbare passage genom matsmältningsysstemet.

De flesta kalciumtillskott på den nordiska marknaden innehåller kalciumkarbonat medan våra produkter innehåller kalciumcitrat. Kalciumkarbonat är billigare än andra kalciumberedningar och innehåller mest elementärt kalcium per gram. Problemet med kalciumkarbonat är dock att det inte är lösligt i vatten utan kräver en sur miljö för att brytas ner. Kalciumcitrat löser sig lätt i vatten, därav har vi valt citratformen i våra produkter för ett bättre upptag av kalcium.

Produktutveckling för att främja följsamheten

Vi ser i detta nu över våra produkter för att kunna erbjuda våra kunder och era patienter supplement efter kirurgin som både tar hänsyn till behov, tolerans och den stora följsamhetsutmaningen. Att erbjuda ett tillskott som tillgodoser varje enskild individs behov kommer inte att bli verklighet men däremot vill vi kunna erbjuda det mest optimala för så många som möjligt och ett supplement som patienten faktiskt tolerera och tar varje dag, livet ut. Följ med på vår resa!