Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Hur bemöter vi personer med obesitas eller övervikt i vården?

Hur bemöter vi personer med obesitas eller övervikt i vården?

Att personer med övervik eller obesitas i kontakt med vården kan mötas av fördomar, nedlåtande kommentarer och förutfattade meningar, som att kroppsvikten skulle vara självvald, är sedan tidigare väl känt och har visats i flertalet studier. Viktstigma är tyvärr vanligt och ett problem som inte talas tillräckligt mycket om, inte minst hur vi aktivt kan jobba mot viktstigmatiseringen. 

Riksförbundet HOBS publicerade alldeles nyligen en rapport om just bemötandet i vården och personer med övervikt eller obesitas egna upplevelser belyses på ett tydligt och sammanfattande sätt. Dessutom lyfter HOBS praktiska åtgärden som vårdpersonalen aktivt kan jobba med. 

Vad visar rapporten?

Av svarande i rapporten har 67% upplevt oönskade kommentarer om vikt och viktnedgång, vilket var den allra vanligaste upplevelsen. 30% uppgav att vikten används som förklaring och 21% uppgav att de upplevt kränkande kommentarer eller bemötande. Svarande fick även kommentera hur de önskar bli bemötta i vården, hela 42% angav då att de inte vill bli bedömda (enbart) utifrån storlek, 21% svarade att bli lyssnad på och trodd och 19% svarade med respekt.

Så hur kan vårdpersonal aktivt arbeta för att förebygga dessa oacceptabla upplevelser?

HOBS har sammanfattat följande punkter för hur vården bör bemöta personer med övervikt eller obesitas:
  • Kom ihåg att obesitas är en komplex sjukdom – inte karaktärsbrist.
  • Fråga patienten om lov när det kommer till att prata om vikt, väga sig eller om de önskar hjälp med viktnedgång.
  • Om ämnet vikt tas upp, ha då en plan för samtalet. 
  • Prata hälsa – aldrig utseende.
  • Har samtal om vikt förts tidigare? Då kanske det inte behöver lyftas igen.
  • Komihåg att fråga din patient och inte förutsätta. En kropps storlek eller vikt talar inte om vad personer har för levnadsvanor.
  • Nolltolerans mot hånfulla kommentarer och skämt om patienters vikt! 

Läs rapporten i sin helhet här.

Hur gör du som varit opererad ett tag? Kommentera på Instagram och berätta mer!

Läs mer: