Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Uppföljning och provtagning efter obesitaskirurgi
Hand håller i pillerkartor med läkemedel

Uppföljning och provtagning efter obesitaskirurgi

Varför behöver överviktsopererade följas upp i flera års tid?

I de nordiska riktlinjerna räknas det upp tre skäl till att personer som genomgått obesitaskirurgi skall följas upp på lång sikt:

 • Kirurgiska och näringsmässiga komplikationer och andra negativa händelser kan uppkomma som en följd av operationen.
 • De positiva effekter som uppnås av operationen och viktnedgången är ibland övergående. Exempelvis återkommer hypertoni som funnits preoperativt, ofta efter 10 år.
 • Alla patienter ska ha tillskott av vitaminer och mineraler.

Som ovan nämns ligger stort fokus på att upptäcka eventuella bristtillstånd samt att förebygga dem. Riklinjerna säger tydlig att det bör vara en läkare/sjuksköterska med erfarenhet av obesitaskirurgi alt. Dietister/näringsfysiologer med utbildning inom området som genomför uppföljningarna. Vid uppföljning hos den opererande kliniken ansvarar de för följande:

 • Att göra patienten medveten om vikten av denna livslånga uppföljning.
 • Att ha huvudansvar för de första två årens uppföljning.
 • Initiera att tillskott av vitaminer och mineraler sker på adekvat sätt.

Hur ofta bör uppföljning ske?

Det rekommenderas även att opererande enhet ansvarar för 5- och 10-årsuppföljningarna eftersom det ökar förutsättningarna för att kunskap om de långsiktiga effekterna förbättras för denna patientgrupp.

Vilka prover bör tas årligen vid uppföljningsbesöken?

 • Hb med järnstatus (S-Ferritin alternativt S-Fe och TIBC; enligt lokala rutiner). CRP behövs i de flesta fall för att bedöma om låga värden beror på redistribution av albumin pga. inflammation.
 • S-Kobolamin (B12)
 • D-vitamin (S-25OH-D-vitamin)
 • fS-PTH
 • S-Ca behövs oftast av tolkningsskäl.
 • För kvinnor i fertil ålder tillkommer S-Folat

Sammanfattningsvis finns det tydliga riktlinjer kring hur denna patientgrupp bör följas upp och vilka prover som bör tas årligen. Trots detta ser det väldigt olika ut runt om i landet. Hur ser det ut på er klinik? Följer ni riktlinjerna? Vet vi hur dessa olikheter påverkar patienterna i långa loppet, avseende följsamhet och livskvalité?

Vad vi däremot vet från forskningen är att arbetet vi gör med viktopererade postoperativt är otroligt viktig för att öka följsamheten till vitamin- och mineralpreparat. Därför jobbar Baricol stenhårt med att försöka förbättra följsamheten till vitaminer och mineraler efter bariatrisk kirurgi för att öka livskvalitén, livet ut för denna patientgrupp. Baricol påminner bland annat sina kunder årligen om att det är dags för provtagning samt vilka prover de skall ta. Vid användning av Baribuddy-appen får man dessutom dagliga påminnelser om att ta sitt supplement. Detta är bara ett par av de saker Baricol gör i dagsläget och vi aspirerar på att göra ännu mer och bli ännu bättre – allt för att våra kunder och era patienter skall må så bra som möjligt – livet ut.

Läs de Nordiska Riktlinjerna i sin helhet här.